Religious order agrees to reinstate Bessborough folly in full

//Religious order agrees to reinstate Bessborough folly in full