Boris Johnson’s ex-wife says their marriage had become ‘impossible’

//Boris Johnson’s ex-wife says their marriage had become ‘impossible’