Amazon founder Jeff Bezos to step down as CEO

//Amazon founder Jeff Bezos to step down as CEO